DSRG-25, 40 로터리 기어펌프(안전밸브부착 펌프) > Rotary Lobe PumpRotary Lobe Pump

- 작동원리
- 구조
- 장점
- 선택
- 기술자료
- 도면
- 제품리스트(전체보기)
· 세니타리로브펌프
------------------------
· 로타리기어펌프 고압용
------------------------
· 로타리기어펌프
------------------------
· DSRG-25,40 로터리기어펌프
    (안전밸브부착 펌프)

------------------------
· 내산 스텐레스펌프
    (Coupling Type 펌프)

------------------------
· 로브플렉스펌프
    (감속기내장 V형)

------------------------
· 로브플렉스펌프
    (감속모터 커플링연결형)

------------------------
· 로브플렉스펌프
    (감속기내장형)

------------------------
· 기어플렉스펌프
    (감속모터 커플링연결형)

------------------------
· LM-RT

Centryfugal Pump

- 펌프개요
- 제품리스트(전체보기)
· G&L Pumps : 316L SS
    (Close Coupled Pump)

------------------------
· G&L Pumps : 316L SS
    (Frame Mounted Pump)


A.O.D Pump

- 펌프개요
- 작동/수송원리
- 적용범위
- 응용
- 기술자료
- 재질별 펌프선택
- 제품리스트(전체보기)
· Elima-matic Pumps
------------------------
· E2 2” Clamped Metallic Pu..
------------------------
· E2 2” Plastic Bolted Pumps
 

Model : 기타제품 | DSRG-25, 40 로터리 기어펌프(안전밸브부착 펌프)


  • Model : DSRG-25, 40 로터리 기어펌프(안전밸브부착 펌프)
  • Maker :
  • Brand :icon_black.gifDSRG-25.40 SERIES는 회전수 1150RPM 또는 1750RPM으로

 구동이 가능하며 축봉장치는 메카니칼이 기본사양입니다

icon_black.gifDSRG-25.40 SERIES는 0.1CP에서 3300CP에 이르는 묽은 액체를

 이송, 순환, 여과, 가압 등의 용도를 일반공장에서부터 기계, 섬유, 제지,

 식품, 약품, 경질유, 페인트 등 화학프랜트, 중화학 공장에 이르기까지

 다양하게 사용할수 있습니다.

icon_black.gif액상의 상태, 액상의 종류, 온도에 따라 다양하게 제작할 수 있습니다.

a607fdf6583c9c92207162be0119979e_1410937